موسسه امین دانشجو پاسارگاد

موسسه امین دانشجو پاسارگاد

---مجری و کارگزار مستقیم بدون واسطه گری و پرداخت هزینه اضافه---

*** هیچ مسیری کوتاه تر از مسیر مستقیم نیست ***

ملاقات حضوری با کارگزار مستقیم کشور اتریش و رومانی روز یکشنبه هر هفته می باشد.

 

جهت تنظیم وقت قرار حضوری لطفا یک روز قبل هماهنگ کنید.